Kategorie produktů

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Prodávajícím je společnost StaMPi spol. s r. o., IČO 26043076, se sídlem na adrese Na Škvárovně 773, 393 01 Pelhřimov

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

 
Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

I. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:
• primárně prostřednictvím elektronického obchodu na www.bezva.com (dále jen "eShop")
• elektronickou poštou na adrese obchod@stampi.cz
• osobně v prodejně StaMPi spol. s r. o., Karlovo nám. 169, Pelhřimov nebo Kosmákova 17, Jihlava
• telefonicky na č. 565 333 550

Platná písemná nebo elektronická objednávka musí obsahovat:
• jméno a příjmení a bydliště kupujícího (nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího)
• IČ, je-li přiděleno a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• název zboží (doporučujeme včetně objednávkového kódu)
• jednotkovou cenu
• způsob odebrání a dopravy
• dodací adresu
• podpis osoby oprávněné objednávat zboží
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Odesláním objednávky zboží, které si zákazník vybral, potvrzuje závaznost své objednávky (pokud ji nestornuje) a zároveň se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.bezva.com.

Potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím (StaMPi, spol. s r.o.) a kupujícím (spotřebitelem).

Kupující obdrží zboží za ceny platné v okamžiku objednání.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není součástí nabídky eShopu, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.


II. Platební podmínky

• platba v hotovosti při nákupu
• platba předem bankovním převodem
• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
• na splátky (pouze v případě, že kupující odebírá jednorázově zboží minimálně za 5.000,- Kč bez DPH a pouze při splnění podmínek společnosti poskytující splátkový prodej).
• na leasing (platí pouze pro firmy nebo OSVČ). Podmínkou je jednorázový nákup v hodnotě minimálně 20.000,- Kč bez DPH a splnění podmínek leasingové společnosti

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.III. Dodací podmínky

osobní odběr: V případě právnických osob může zboží převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat do třetího dne přepravní službou České pošty (Profi balík). Podmínkou je objednávka přijatá do 16:00 hod. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. K ceně objednávky je připočítáno 100,- Kč za dopravné + balné + pojistné. Pokud byla platba provedena zálohově, zboží je expedováno až po připsání úplné zálohové částky na účet prodávajícího.
K objednávkám doručovaným na území Slovenska je účtováno dopravné + balné + pojistné ve výši 290,- Kč bez ohledu na výši objednávky!

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku (počet balíků nebo vnější poškození obalu zásilky) je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu shop@stampi.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, pro dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození dodávky se kupující vystavuje možnosti, že s ohledem na jím podepsaný přepravní doklad o úplnosti a vnějším nepoškození zásilky prodávající prokáže, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a uplatněná reklamace nebude uznána za oprávněnou.

 

IV. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

 

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující (spotřebitel) uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (Internet).

V souladu se § 53 odst. 7 Obč. zákoníku má kupující (spotřebitel), který uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění. Rozhodne-li se kupující (spotřebitel) pro odstoupení v této lhůtě, měl by postupovat následujícím způsobem:

a) Odeslat písemné odstoupení od smlouvy (nejlépe e-mailem na mailovou adresu
shop@stampi.cz) např. s textem: „Odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a pokud možno i s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Zásilku doporučujeme pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje:
1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5) na software distribuovaný prostřednictvím e-mailu včetně zaslání příslušného autorizačního kódu, kdy se nejedná o fyzickou distribuci media a nelze odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění z důvodu, že software podléhá autorskému právu a na jeho distribuci se hledí jako na uzavření podlicenční smlouvy dle autorského zákona,
6) na dodávku novin, periodik a časopisů,
7) na mobilní telefon zakoupený za současného uzavření smlouvy s mobilním operátorem nelze v případě záručních práv refundovat zaplacenou aktivaci,
8) na produkty spočívající ve hře nebo loterii.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácená částka bude ponížena o poštovné + balné + pojistné, pokud toto bylo vyúčtováno v původním daňovém dokladu.

f) Není-li kupující již schopen zboží vrátit v nepoškozeném stavu nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 Obč. zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou vyplacení kupní ceny snížené o hodnotu poškození, opotřebení nebo spotřebování.

g) V případě, že zboží ještě nebylo dodáno, je možné objednávku kupujícím stornovat, aniž by mu hrozily jakékoliv stornovací poplatky. Pokud ale zboží již bylo expedováno a nebylo převzato kupujícím, je kupující povinen uhradit alespoň poštovné + balné + pojistné ve výši 100,- Kč (nebo minimálně 290,- Kč o zásilek expedovaných do zahraničí) na účet 922061379/0800 pod variabilním číslem objednávky (popř. jiným po dohodě s prodávajícím). Stornování objednávky nelze provést a tato je tak i nadále závazná v případech definovaných v bodech V. d) 2) a V. d) 3) těchto obchodních podmínek.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2006 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace